Bestuur Tabor vzw

Tabor vzw is een vereniging van rechtspersonen bestaande uit de congregatie van de oprichters, en organisaties van social profit en onderwijs die zowel door de congregatie opgericht zijn als andere, met vergelijkbare doelen en waarden. 

De Raad van Bestuur van Tabor vzw heeft een dubbele rol:  

 • de uitvoering van de opdracht en de taken van de vereniging ondersteunen en   

 • er doeltreffend toezicht en controle op waarborgen.  

Daarbij is een onafhankelijk oordeelsvermogen en objectiviteit in de besluitvorming vereist.  

Principes van degelijk bestuur: 

 • Waarden en verantwoordelijkheden  

  • Ervoor zorgen dat de werking conform is met de waarden van de stichters, zoals zij zijn uitgedrukt in het Tabor Charter en de beleidsplannen van de Taborgroep  
  • Verantwoordelijkheden vastleggen in de statuten (voor goedkeuring door de Algemene vergadering) en het huishoudelijk reglement  
  • Goedkeuren van regels van deugdelijk bestuur, interne controle en risicobeheer  
 • Leiderschap en middelen   

  • Zorgen voor benoemingen en middelen (financiële en menselijke)   
  • Vastleggen van de bevoegdheden en de opdracht van het management  
  • Beoordelen van de prestaties van het management en de comités  
  • Evalueren van de eigen werking en de interactie met de dagelijks bestuurder   
 • Communicatie  

 • Aanmoedigen van effectieve dialoog met het bestuur van de partnerorganisaties  
 • Verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging.  

  

Samenstelling van de Raad van Bestuur van Tabor vzw: 

 • Twaalf bestuurders van wie zes voorgedragen door partnerorganisaties, drie voorgedragen door de stichters, de Zusters van Liefde van JM en drie externe bestuurders, voorgedragen door het Benoemingscomité van Tabor vzw. 

 • De bestuurders waarborgen de kwaliteit van de beslissingen in het belang van de vereniging o.a. door diversiteit en complementariteit van hun bekwaamheden, ervaring en kennis.  

Raad van bestuur Tabor vzw